Lettergrootte:
  • A  A  A  

Over ons

Over ons

Wie zijn wij en wat doen wij?

De adviescommissie geeft gevraagde en ongevraagde adviezen aan burgemeester en wethouders over het gemeentelijke beleid over culturele diversiteit. Dat doen we omdat we graag willen dat iedereen in Nijmegen zo goed mogelijk mee kan doen. Dus ook mensen uit andere landen.

Naast het uitbrengen van adviezen heeft de commissie ook de taak signalen uit de migrantengemeenschappen onder de aandacht van het college te brengen.

Belangrijke onderwerpen voor de commissie zijn: werkgelegenheid, participatie, Wmo, bijzondere aandachtsgroepen, opvang van asielzoekers en vluchtelingen en het opnemen van culturele diversiteit op alle relevante beleidsterreinen. De commissie wil ook belangrijke onderwerpen bespreken tijdens rondetafelgesprekken en klankbordbijeenkomsten waaraan sleutelfiguren, vertegenwoordigers van diverse organisaties en instellingen deelnemen. De commissie houdt rekening met de inbreng vanuit deze bijeenkomsten. Zij formuleert wel onafhankelijk haar advies.

De Adviescommissie Kleurrijk Samenleven Nijmegen vormt met 10 mensen, inclusief een voorzitter, een onafhankelijke adviescommissie voor het college van B&W. Alle leden hebben zitting in de commissie vanwege persoonlijke betrokkenheid bij het onderwerp. Ook kennen ze de stad (en haar migrantenorganisaties) goed en zijn ze actief in het maatschappelijk leven.

De commissie vergadert, met uitzondering van de maanden juli en augustus, maandelijks. Zij bespreekt dan voorgenomen gemeentelijk beleid. Ook worden er regelmatig gasten uitgenodigd. Dit kunnen beleidsambtenaren zijn, maar ook vertegenwoordigers van migrantenorganisaties. Met enige regelmaat is er contact met de eerstverantwoordelijke wethouder (de wethouder Zorg en Welzijn) en met andere adviescommissies.

Soms vraagt het college van B&W de commissie om advies over een bepaald beleidsterrein. Soms geeft de commissie ongevraagd advies. Dat gebeurt vaak als zij dat nuttig acht. Deze adviezen en aanbevelingen worden schriftelijk gedaan. Ze zijn altijd gericht aan burgemeester en wethouders. Het college van B&W geeft altijd schriftelijk een reactie. Als een advies overgenomen wordt, volgt de commissie nauwgezet de uitvoering en de totstandkoming hiervan.