Lettergrootte:
  • A  A  A  

Home

De Adviescommissie Kleurrijk Samenleven Nijmegen

Kleurrijk Samenleven Nijmegen is een adviescommissie voor het college van B&W over het beleid over culturele diversiteit. Daarvoor gaat de commissie in een zo vroeg mogelijk stadium met ambtenaren, college en haar achterban (migrantenorganisaties) in gesprek. Dit leidt tot gevraagde en ongevraagde adviezen aan het college die daadwerkelijk bijdragen aan de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van de partijen in het belang van culturele diversiteit.

Adviezen en reacties B&W

Op deze pagina staan de meest recente schriftelijke adviezen die wij dit jaar aan burgemeester en wethouders gegeven hebben en de nieuwsbrieven die in 2019

Lees meer >

Vergaderingen

De commissie vergadert ongeveer 10 keer per jaar. Dit is ongeveer één keer per maand. Vergadert wordt altijd op dinsdagavond in het stadhuis. Alleen wordt er nu vanwege de coronacrisis digitaal vergaderd.

Soms bespreekt de commissie een beleidsvoorstel alleen intern. Steeds vaker praat de commissie eerst met deskundigen. Dit zijn vaak ervaringsdeskundigen. Regelmatig wordt een beleidsadviseur of een van de wethouders gevraagd een voorstel toe te lichten. De commissie organiseert ook rondetafelgesprekken en klankbordbijeenkomsten met de achterban. Zij nodigt hiervoor dan vertegenwoordigers van migrantenorganisaties en van instellingen en sleutelpersonen uit. De commissie houdt rekening met de inbreng vanuit deze bijeenkomsten bij de formulering van haar adviezen.

In 2021 vergadert de commissie op 6 april, 18 mei, 15 juni, 7 september, 5 oktober, 2 november en 14 december.

Wilt u een vergadering bijwonen, meldt u dan ook aan via de mail: kleurrijksamenleven@nijmegen.nl.